Slovník

Prinášame Vám krátky slovník pojmov používaných v Montessori pedagogike. Pri každom pojme nájdete jeho stručné vysvetlenie, ktoré sa Vám zobrazí po kliknutí na daný pojem. Ak by Vám v slovníku nejaký pojem chýbal, dajte nám prosím vedieť.

Aktivity praktického života

V Montessori triedach sa deti učia postarať sa o seba a svoje prostredie cez aktivity ako sú umývanie rúk, zametanie, utieranie prachu a iné. Tieto aktivity pomáhajú batoľatám a deťom v predškolskom veku učiť sa pracovať samostatne, rozvíjajú koncentráciu a pripravujú na neskoršiu prácu s čítaním a matematikou, staršie deti spolupracujú na pokročilejších cvičeniach.

Absorbujúca myseľ

Od narodenia do približne šesť rokov, malé deti zažívajú obdobie intenzívnej mentálnej aktivity, ktorá im umožňuje „absorbovať“ poznatky z okolia bez vynakladania námahy, prirodzene a spontánne.

Deti zeme

Tento pojem sa používa pre deti vo veku 12 až 15 rokov a odzrkadľuje pripravené prostredie pre tento vek. Správne pripravené prostredie vytvára spojenie detí s prírodou a povzbudzuje ich v tvorbe spoločnosti podľa svojich predstáv. V niektorých školách je toto prostredie prezentované farmou, na ktorej deti pracujú a starajú sa o zvieratá ako aj záhradu…

Didaktický materiál

Špeciálne navrhnutý materiál používaný v Montessori triedach. Mnoho materiálu / pomôcok vytvorila a navrhla sama Mária Montessori.  Viac o pomôckach si môžete prečítať v našom článku.

Dom detí

Po Taliansky “Casa dei Bambini ” je názov prvej školy založenej Máriou Montessori.

Kontrola chýb

Montessori materiál je navrhnutý tak, aby dieťa počas práce s ním dostávalo neustálu spätnú väzbu. Takto navrhnutý materiál umožňuje dieťaťu poznávať, opravovať a učiť sa z vlastných chýb bez asistencie dospelého. Odovzdanie kontroly nad aktivitou do rúk dieťaťa posilňuje jeho seba hodnotenie, motiváciu a ako aj jeho učenie.

Kozmická výchova

Mária Montessori vytvorila koncept kozmickej výchovy, ktorá zahŕňa biológiu, geografiu, geológiu, chémiu, históriu, spoločenské vedy, … V rámci kozmickej výchovy deti získavajú predstavu vesmíru ako vzájomne poprepájaného a závislého. Deti vo veku šesť až dvanásť rokov sa učia o vesmíre, galaxiách, slnečnej sústave, o planéte Zem a o všetkom čo sa stalo na svete pred ich narodením a urobilo ich život možným. Pri rozvíjaní úcty k minulým udalostiam si uvedomujú svoje vlastné úlohy a zodpovednosti v súčasnej a budúcej globálnej spoločnosti.

Montessori

Termín môže odkazovať na Dr. Máriu Montessori, zakladateľku vzdelávacej metódy Montessori (Montessori pedagogiky) alebo na samotnú metódu.

Od konkrétneho k abstraktnému

Logický, vývoju zodpovedajúci postup, ktorý dovoľuje dieťaťu postupne dospieť k abstraktnému chápaniu konceptov, začínajúc od konkrétnej formy ako napríklad učenie konceptu desiatkového systému cez prácu s perlovým materiálom pospájaným do jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok.

Práca

Mária Montessori pozorovala, že deti sa učia cez zmysluplné aktivity podľa ich vlastného výberu. V Montessori školách sa všetky aktivity detí označujú ako práca.

Praktický život

Termínom praktický život sa v Montessori rozumie starostlivosť o prostredie doma aj v škole, starostlivosť o seba a osobná hygiena ako aj slušnosť a spôsoby. Zručnosti praktického života veľmi zaujímajú malé deti a tvoria základ pre neskoršie abstraktné učenie.

Pripravené prostredie

Učiteľ pripravuje prostredie v triede starostlivo vybranými, esteticky rozmiestnenými materiálmi, ktoré sú postupne prezentované tak, aby naplnili vývinové potreby detí, ktoré chodia do danej triedy. Dobre pripravené prostredie obsahuje nábytok vhodnej veľkosti, celú sadu Montessori materiálov (pomôcok) a dostatok priestoru, aby deti mohli pracovať v pokoji, sami alebo v malých či väčších skupinkách. Viac o pripravenom prostredí doma ako aj v Montessori triedach si môžete prečítať v našom článku.

Senzitívne obdobie

Kritické obdobie vo vývoji človeka, kedy je dieťa biologicky pripravené a vnímavé na získanie špecifickej zručnosti alebo schopnosti (nap. používanie jazyka, zmysel pre poriadok) a je preto mimoriadne citlivé na podnety, ktoré podporujú rozvoj tejto schopnosti. Montessori učiteľ pripravuje prostredie tak, aby naplnil vývojové potreby každého senzitívneho obdobia dieťaťa.

Slušnosť a spôsoby

Táto skupina cvičení patrí do oblasti praktického života. Deti si nacvičujú sociálne zručnosti, ktoré budú potrebovať po celý zvyšok života ako napríklad používať prosím a ďakujem, ako slušne prerušiť konverzáciu, ako požiadať o pomoc a privítať návštevu, atď….

Trojstupňová metóda

Technika prezentovania informácií dieťaťu.
V prvom kroku – pomenovanie – učiteľ zavádza pojmy (napr. Učiteľ povie: „Toto je oceán.“ A zároveň ukazuje na oceán zobrazený na glóbuse.)
Druhý krok – asociácia alebo znovuspoznanie – učiteľ vyzve dieťa, aby ukázalo na predmet, ktorého pojem sa práce učí (napr. Učiteľ požiada dieťa, aby ukázalo oceán – „Ukáž mi oceán“).
Tretí stupeň – učiteľ sa pýta dieťaťa na názvy vecí (napr. učiteľ ukazuje na oceán a pýta sa „Ako sa volá toto?“.  Tieto stupne predstavujú postupný posun od novej informácie, cez pasívne použitie pojmu až po aktívne použitie. Viac o tejto metóde si môžete prečítať v našom článku.

Učiteľ - sprievodca

Učiteľ sa niekedy označuje aj ako sprievodca, nakoľko v Montessori vzdelávaní je úlohou učiteľa usmerňovať resp. viesť jednotlivé deti k cielenej činnosti na základe jeho pozorovania detí. Dieťa rozvíja vlastné vedomosti prostredníctvom praktickej práce s didaktickým materiálom, ktorý si vyberie.

Vývinové obdobia (plány)

Štyri obdobia rastu, rozvoja a učenia, cez ktoré prechádzajú deti v procese svojho vývoja: vo veku 0 – 6 rokov (obdobie „absorbujúcej mysle“); 6 – 12 rokov (doba zdôvodňovania a abstrakcie); 12 – 18 rokov (vytváranie „sociálneho ja“, rozvoj morálnych hodnôt, vytváranie emocionálnej nezávislosti); a 18 až 24 rokov (mladí dospelí si vytvárajú chápanie seba a hľadajú svoje miesto vo svete). O vývinových obdobiach si môžete prečítať v našom článku.

Zmyslová výchova

Zmyslová výchova zahŕňa cvičenia, ktoré rozvíjajú a zjemňujú všetkých päť zmyslov – zrak, sluch, hmat, chuť a čuch. Práca so zmyslovým materiálom buduje základ pre tvorbu jazyka, písanie a matematiku. Cvičenia taktiež prinášajú poriadok do množstva senzorických dojmov, ktoré dieťa zažíva od narodenia. Viac o zmyslových cvičeniach si môžete prečítať v našom článku.