Trojstupňová metóda

Trojstupňová metóda sa používa k učeniu názvov, prípadne množstiev, potom, čo sa dieťa zoznámilo s daným materiálom. Metóda je rozdelená do troch krokov tak, aby si dieťa názvy ľahšie a trvalejšie zapamätalo. Pri jednej prezentácii materiálu môžeme využiť iba jeden stupeň, ale aj všetky tri, ak vidíme, že dieťa pojmy ovláda bez chyby.

Prvý stupeň
Pomenovanie učiteľom – označenie predmetov, javov

Pracujeme s vetou: “Toto je…”

Vyberieme na podložku alebo stôl dva alebo tri kontrastné predmety. Pozorne si ich prezrieme a necháme aj dieťa, aby sa s nimi zoznámilo. Zdvihneme prvý objekt do ruky (alebo na neho ukážeme) a pri pohľade na dieťa zreteľne vyslovíme pomenovanie objektu. Objekt aj pojem musia na dieťa pôsobiť súčasne.

Napr.: „Toto je červená.“

„Toto je dlhá tyč.“

„Toto je Európa.“

Pomenujeme aj zvyšné objekty. V závislosti od náročnosti pojmov, môžeme párkrát zopakovať.

Druhý stupeň
Znovu poznanie a asociácia

Precvičenie pomenovaní, názvov s dieťaťom; dieťa dáva k pojmu predmet, obrázok, slovo, číslice apod.; učiteľ uplatňuje rôznorodosť nápadov k precvičeniu. Prepojovanie slov a pojmov sa prehlbuje tým, že dieťa s predmetom manipuluje.

Pracujem s vetou: “Dones mi, ukáž mi…”

Vyzvite dieťa, aby vám ukázalo konkrétny objekt podľa názvu tak, že vyzvete dieťa, aby niečo s predmetom urobilo. Zopakujte viackrát s každým objektom, aby ste mali istotu, že dieťa má pomenovanie správne asociované s objektom.

Príklady:

„Prines červenú.“

„Ukáž mi dlhú tyč.“

„Polož Európu na stoličku.

Tretí stupeň
Aktívne ovládanie

Tento stupeň je vlastne kontrola, či dieťa všetko pochopilo a problému rozumie. Pojem prichádza od dieťaťa.

Pracujeme s vetou: “Čo je toto…? Aká je toto….?”

Keď má dieťa uložené názvy objektov v svojej dlhodobej pamäti, prejdeme k tretiemu kroku, k pomenovávaniu objektov dieťaťom.

Napr. Učiteľ sa opýta: „Aká farba je toto?“

Dieťa odpovie: “Červená.“