5 veľkých príbehov

Päť veľkých príbehov / lekcií je dôležitou a jedinečnou súčasťou Montessori osnov  a základným nástrojom Kozmickej výchovy. Prebúdzajú detskú predstavivosť a vyvolávajú údiv, vďačnosť, úctu a produkujú ďalšie otázky. Ide o všetko zahrňujúce príbehy, ktoré zážitkovo a skôr symbolicky ukazujú na vzájomnú prepojenosť a súvislosť vecí a dejov okolo nás. Tieto lekcie sú silné, napínavé a sú navrhnuté tak, aby prebudili predstavivosť a zvedavosť detí.

Päť veľkých príbehov / lekcií sa tradične prezentuje na nižšom stupni základnej školy v prvej až tretej triede. Príbehy sú prezentované každoročne, takže deti ich zažívajú viac ako raz. Na rozdiel od prostredia pre deti vo veku 3 až 6 rokov, kde sú deťom predstavované prvé „jednoduché“ myšlienky, ktoré sa postupne rozširujú do veľkých konceptov, deťom na základnej škole sú široké koncepty predstavené naraz – najširším z nich je vznik vesmíru. Potom im môžeme ukázať ako všetky menšie myšlienky zapadajú do širšieho rámca.

Tradične existuje päť veľkých príbehov, ktoré sa používajú preto, aby vykreslili široký obraz predtým, ako sa s deťmi presunieme ku konkrétnejším otázkam. Týchto päť lekcií zahŕňa:

  1. veľký príbeh: Vznik vesmíru a Zeme
  2. veľký príbeh: Vznik života
  3. veľký príbeh: Príchod človeka
  4. veľký príbeh: Príbeh písma
  5. veľký príbeh: Príbeh čísel

Prvý Veľký príbeh rozpráva o vzniku vesmíru a základných fyzikálnych zákonoch. Druhý veľký príbeh hovorí o vzniku a vývoji života na Zemi. Tretí veľký príbeh rozpráva o človeku a jeho daroch, ktoré ako jediný zo živočíchov získal. Ďalšie príbehy popisujú vznik a vývoj písma a čísel. Všetky príbehy sú prezentované z veľkou úctou, pokorou a vďačnosťou ku všetkému, čo už na Zemi bolo, čo ľudia vymysleli a čo možno raz na Zemi bude.

Prvý veľký príbeh – Vznik vesmíru a Zeme

Prvý veľký príbeh je nezabudnuteľný a často se prezentuje hneď prvý deň školy. Používajú sa pri ňom nafukovací balón a zlaté hviezdy, s pomocou ktorých sa rozpráva o začiatku vesmíru. Táto lekcia taktiež zahŕňa prezentáciu vzniku svetadielov a oceánov za pomoci vody a tuhých látok.

Vesmír

Vesmír

Tento príbeh vedie ku štúdiu:

Astronómie: solárneho systému, hviezd, galaxií, komét, súhvezdí
Meteorológie: vetra, prúdov, počasia, erózie, kolobehu vody, mrakov, ľadovcov
Chémie: skupenstva a jeho zmien, zmesí, reakcií, prvkov, atómov, periodickej tabuľky, zlúčenín, molekúl, chemických vzorcov, rovníc, práce v laboratóriu, experimentovaniu
Fyziky: magnetizmu, elektriny, zemskej príťažlivosti, energie, svetla, zvuku, tepla, trenia, pohybu, experimentovaniu
Geológie: druhy hornín, minerálov, povrchových tvarov reliéfu, sopiek, zemetraseniu, tektonických dosiek, doby ľadovej, geologických období Zeme
Zemepisu: máp, glóbusu, zemepisnej šírky/dĺžky, klimatických pásiem, názvov zemských / vodných foriem, výskumov týkajúcich sa kontinentov a krajín

Maria Montessori bola oddane veriaca a mnoho zo svojej viery vniesla i do veľkých príbehov. Tieto lekcie vznikli v dobe, keď bola náboženská viera akceptovanou prirodzenou súčasťou každodenného života (vrátane toho školného). V súčasnosti pokiaľ učíte v škole, asi sa budete držať faktického popisu počiatku vesmíru; pokiaľ prezentujete príbeh doma, máte možnosť prispôsobiť túto lekciu náboženskému cíteniu vašej rodiny. Tento príbeh je pre deti inšpiratívny bez ohľadu na to, akú verziu si vypočujú.

Druhý veľký príbeh – Vznik života

Druhý veľký príbeh sa týka vzniku života. Tento príbeh sa odvíja okolo časovej osi života, dlhej schémy s obrázkami a informáciami o mikroorganizmoch, rastlinách a živočíchoch, ktorí žili (alebo stále žijú) na Zemi.  Zdôrazňujeme pri ňom veľkú rozmanitosť života a venujeme špeciálnu pozornosť významu jednotlivých organizmov a ich príspevku k životu na Zemi.

Fosílie

Fosílie

Tento príbeh vedie ku štúdiu:

Biológie: buniek, organizovaných skupín, ríši organizmov, jedincov, pitvaniu, pozorovaniu, používaniu mikroskopu
Botaniky: rastlín, klasifikácie, funkcií, častí rastlín (semienka, plodu, listu, stonky, koreňa, kvetu), typov rastlín
Ekológie: polôh, charakteristiky, potravinového reťazca/siete, symbiózy, adaptácie, ekosystémov, ochrany prostredia
Prastarého života: geologických období Zeme, evolúcie, vymierania, fosílií, vykopávok
Živočíchov: klasifikácie, ich potrieb, podobností/rozdielov, ľudských systémov, výživy, hygieny
Ríši: Baktérie,  Prvoky, Chromista a húb (Fungi): čo sú, klasifikácia, pozorovanie

 

Tretí veľký príbeh – Príchod človeka

Ďalší veľký príbeh je Príchod človeka. Táto lekcia používa časovú os s nástrojmi a ľudskou rukou a rozpráva príbeh o troch daroch, vďaka ktorým sú ľudia výnimoční: o mysli schopnej predstavovať si, ruke, ktorá pracuje a srdci, ktoré dokáže milovať. Táto lekcia povedie deti ku štúdiu počiatkov civilizácie a potrieb prvých ľudí.

Jaskynné maľby

Praveké umenie

Tento príbeh vedie ku štúdiu:

Dejepisu: časové osy, prehistórie, dávnych civilizácií, histórie sveta, histórie konkrétnych krajín a svetadielov
Kultúry: umenia, umelcov, hudby, skladateľov, tanca, dramatického umenia, architektúry, designu, filozofie, náboženstva, zdvorilosti
Sociálnych vied: súčasných udalostí, vlád, ekonomiky, obchodu, dobrovoľníctva a charity
Objavov a vynálezov: vedcov, vynálezcov, vedeckých metód, nových nápadov, jednoduchých strojov

 

Štvrtý veľký príbeh – Príbeh písma

Štvrtým veľkým príbehom je príbeh písma, niekedy sa nazýva aj komunikácia pomocou znakov. V tejto lekcii sa rozpráva príbeh o vývoji písanej abecedy s dôrazom na neuveriteľnú schopnosť ľudí umiestniť svoje myšlienky na papier. Príbeh obsahuje piktogramy, symboly, hieroglyfy, prvé abecedy, vynález kníhtlače.

Hieroglyfy

Hieroglyfy

Tento príbeh vedie ku štúdiu:

Čítania: literatúry, poézie, náučnej literatúry, mýtov a ľudových príbehov, spisovateľov, porozumeniu čítaného textu, analýze textu, literárnych pojmov
Písania: prvky štýlov, funkcie, téma, kompozícia, písanie listov, výskumov, študijné zručnosti
Jazyka: pôvodu hovoreného jazyka, cudzích jazykov, histórie jazykov, hovoreného slova, drámy
Štruktúry: abecedy, produkcie kníh, gramatiky, interpunkcie, vetnej analýzy, slov

 

Piaty veľký príbeh – Príbeh čísel

Posledný z piatich veľkých príbehov je Príbeh čísel, ktorý sa taktiež nazýva História matematiky. Táto lekcia začína pri prvých civilizáciách, ktoré často používali v svojom numerickom systéme iba „jeden, „dva“ a „viac ako dva“. Pokračuje pohľadom na rôzne číselné systémy používané po stáročia a vrcholí pri desiatkovej sústave, ktorú používame dnes.

Matematika

Matematika

Tento príbeh vedie ku štúdiu:

Matematiky: číselných operácií, zlomkov, desatinných čísel, násobkov, druhých mocnín, tretích mocnín, percent, pomerov, pravdepodobnosti, úvodu do algebry
Čísel: pôvodu čísel a systémov, sústav, typov čísel, vedeckého zápisu, matematikov
Geometrie: rovnosti, podobnosti, názvoslovia priamok, uhlov, tvarov, telies, merania, poučiek
Aplikácií: slovných úloh, merania, odhadov, grafov, vzorcov, zaokrúhľovania, konceptu peňazí

Príbeh čísel si môžete prečítať tu: Príbeh čísel

 

 

 

Voľne preložené z: http://www.montessoriforeveryone.com/The-Five-Great-Lessons_ep_66-1.html

Zdroj fotografií: pixabay.com